Organisation / Vedtægter

Vedtægter

§1. NAVN OG HJEMSTED
Den selvejende institutions navn er Karlslundehuset med hjemsted i Greve Kommune.

§ 2. FORMÅL
Institutionens formål er:
- At danne rammen om og være til rådighed for åbne kulturelle arrangementer og aktiviteter etableret og gennemført af kommunens borgere.
- At tage initiativet til gennemførelse af arrangementer og aktiviteter, som bidrager til et varieret kulturliv i kommunen.
- At fungere som kulturelt værested og miljø for kommunens borgere.
- At stå til rådighed for andre arrangementer og aktiviteter.

§ 3. KAPITALFORHOLD
stk. 1. Institutionen finansierer sin virksomhed gennem:
- Tilskud ydet af det offentlige, primært Greve kommune.
- Tilskud og gaver ydet af privatpersoner, organisationer, foreninger, fonde o.lign.
- Husets drift.
stk. 2. For institutionens forpligtelser hæfter dennes formue.

§ 4. ORGANISATION
stk. 1. Generalforsamlingen er institutionens øverste myndighed.
stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i 1. kvartal.
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer ønsker det og skal indkaldes på forlangende af 2/3 af de fremmødte på en ordinær generalforsamling.
Ordinær- samt ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 3 ugers varsel via hjemmesiden & andre medier.
stk. 3. Stemmeberettigede og valgbare er alene borgere bosiddende i Greve Kommune. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal som minimum indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Aflæggelse af regnskab
4. Bestyrelsens forslag
5. Indkomne forslag, som skal være bestyrelsen i hænde senest ugedagen for generalforsamlingen.
6. Fastlæggelse af budget.
7. Valg af formand (ulige år)
8Valg af kasserer (lige år)
9. Valg af medlemmer,
10. Valg af suppleanter
11. Valg af revisor
12. Eventuelt

§ 5. LEDELSE
stk. 1. Til institutionens overordnede ledelse vælger generalforsamlingen en bestyrelse af sin midte.
stk. 2. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, valgt for 2 år, herunder formand og kasserer Formanden samt 2 medlemmer er på valg i ulige år.
Kassereren samt 1 medlem er på valg i lige år.
Ved frafald af formand eller kasserer konstituerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling, hvor nyvalg sker for perioden indtil næste ordinære valg af formand/kasserer.
stk. 3. Generalforsamlingen vælger 3 suppleanter. Suppleanter vælges for 1 år.
stk. 4. Bestyrelsens medlemmer og suppleanter skal være myndige.
stk. 5. Flytter et medlem fra kommunen indenfor valgperioden, indtræder suppleanten.
stk. 6. Bestyrelsen er ansvarlig for institutionens drift, såvel i økonomisk som i indholdsmæssig henseende. Bestyrelsen skal sikre, at institutionens regnskabsføring og formueforvaltning sker på betryggende måde og at institutionens anliggender i øvrigt varetages i overensstemmelse med nærværende vedtægt og aftale med Greve kommune.
Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for institutionens forpligtelser.
stk. 8. Bestyrelsen fastsætter selv sin mødevirksomhed og forretningsorden.
Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
stk. 9. Bestyrelsen fører en beslutningsprotokol, som underskrives af de tilstedeværende medlemmer efter hvert møde.
stk. 10. Bestyrelsen kan nedsætte interessegrupper til varetagelse af institutionens formål.
stk. 11. Bestyrelsen ansætter og afskediger lederen af institutionen. Lederen har det daglige driftsmæssige, økonomiske og administrative ansvar overfor bestyrelsen.
stk. 12. Øvrige fastansatte medarbejdere ansættes af bestyrelsen efter høring af lederen, mens timelønnet og løs medhjælper ansættes af lederen efter bestyrelsens retningslinjer.
stk. 13. Ansættelsesvilkårene for personalet skal være i henhold til gældende overenskomst på området.
stk. 14. Institutionen forpligtes som minimum ved underskrift af bestyrelsesformanden og et bestyrelsesmedlem – dog for så vidt angår salg, køb, væsentlig ombygning eller pantsætning af fast ejendom kun af den samlede bestyrelse efter vedtagelse på generalforsamlingen og efter Greve Byråds godkendelse.
stk. 15. Bestyrelsens medlemmer kan ikke modtage vederlag for arbejdet i bestyrelsen af institutionens midler.
stk. 16. Nærmere regler for institutionens drift fastlægges ved aftale mellem bestyrelsen og Greve Byråd.

§ 6. BUDGET, REGNSKAB OG REVISION
stk. 1. Institutionens regnskabsår er kalenderåret.
Regnskabet revideres af 2 revisorer, der vælges for 2 år, en på lige årstal og en på ulige årstal, således at begge revisorer ikke afgår samtidig. Mindst en revisor skal være bosiddende i Karlslunde. Det tilstræbes at mindst en af revisorerne har erfaring med regnskab eller revision i en forening eller virksomhed..
stk. 2. Det reviderede regnskab forelægges den ordinære generalforsamling til vedtagelse, og fremsendes inden 1. april til byrådets godkendelse.
stk. 3. Det af den ordinære generalforsamling vedtagne budget for det kommende kalenderår fremsendes inden 1. april til byrådet af hensyn til fastsættelsen af Greve Kommunes tilskud.

§ 7. OPLØSNING
stk. 1. Beslutning om institutionens opløsning kan kun ske med 2/3 flertal af de fremmødte og kun på en ekstraordinær indkaldt generalforsamling med dette ene punkt på dags- ordenen.
stk. 2. I til fælde af institutionens ophør skal institutionens formue efter at en opgørelse af aktiver og passiver har fundet sted ved Greve Kommunes foranstaltning, anvendes efter byrådets godkendelse i videst mulig omfang til gavn for andre aktiviteter, primært af kulturel art og formål, som er så nært beslægtet med institutionens formål som muligt.

§ 8. VEDTÆGTSÆNDRINGER
Stk. 1. Ændring af den af byrådet vedtagne standardvedtægt skal godkendes af Greve Byråd. Generalforsamlingen kan fremkomme med forslag til ændringer efter samme procedure, som gælder for institutionens opløsning.
stk. 2. Supplerende bestemmelser, som ligger inden for den af byrådet vedtagne standard-vedtægts rammer, vedtages af den stiftende generalforsamling og fremsendes til byrådets orientering.
Herefter vedtages sådanne bestemmelser af generalforsamlingen efter samme procedure, som gælder for institutionens opløsning.

Vedtægtsændringer.
-Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 13. marts 1989
-Taget til efterretning på byrådets møde den 18. april 1989
-Vedtægtsændring § 4 – stk. 3 pkt. 8 ændret på generalforsamling 4. marts 1991.
-Vedtægtsændring § 4 – stk. 3 første afsnit; samt § 5 stk. 2 ændret på ekstraordinær generalforsamling 21. april 2004
-Vedtægtsændring § 5 stk. 2 ændret og § 5 stk. 7 udgået på ekstra ordinær generalforsamling 18. marts 2006
-Vedtægtsændring § 6 - stk. 1 ændret på ekstraordinær generalforsamling 22. maj 2013
- Vedtægtsændring § 4 stk. 2 og 3, §5 stk. 2. på ordinær generalforsamling den 22 juni 2020 (datoen pga Corona).
Karlslundehuset | CVR: 12958870 | Hovedgaden 6, 2690 Karlslunde